Pudukkottai District Central Cooperative Bank Ltd.,


    சிறுவணிக கடன் கடன்வ.எண்

கடன் களின் வகைகள்

தேவைப்படும் ஆவணங்கள் / தகுதிகள்

தனிநபர் மற்றும் கடன் உச்ச அளவு

திருப்பி செலுத்தும் காலம்

மான்ய விபரம்

வட்டி விகிதம் வங்கி அளவில்
சங்க அளவில்

1

சிறுவணிக கடன் அமைத்தல்

ரூ 25000/-

10.5%